top of page

Câu hỏi:   

Có Bao Nhiêu Mặt Người trong hình

Câu trả lời:   ​

có 9 mặt

LeHanhQ (FINAL) web_QR-code.png
VCAL_RADIO (FINAL) web_QR-code.png
VCALTV (FINAL) web_QR-code.png
bottom of page